Tietosuojaseloste

Tämä on Loihtimon/Qju’s Shine Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.1.2019.

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Loihtimo/Qju’s Shine Oy

Y-tunnus: 2050054-7

Osoite: Asemakatu 11

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

Puhelinnumero: 014-212 243

Yhteyshenkilö Loihtimon asiakasrekisteriä koskevissa asioissa: Maiju Qju

Puhelinnumero: 040 413 3221

Sähköpostiosoite: maiju@loihtimo.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon, rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, tilastointiin, laskutukseen ja perintään sekä muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämät tehtäviin. Asiakkaan kiinnostustietojen sekä palveluihin liittyvien valintojen ja toiveiden keräämiseen, seuraamiseen, analysointiin sekä niihin liittyvän asiakaspalvelunkehittämiseen. Loihtimolla käytettävän etuohjelman mukaisten toimintojen ja etujen rekisteröintiin sekä markkinointiin. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttamiseen.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinointi.

 

Rekisterin tietosisältö

Reksiteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön tai yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katu- ja postiosoite, syntymäaika, annettu palaute, toivottu palveluntekijä, muut asiakassuhteeseen, tilattujen ja myytyjen palveluiden ja tuotteiden tiedot liittyvät tiedot ja suostumus sähköiseen sähköposti ja tekstiviestimarkkinointiin. Sekä muut henkilön antamat tiedot, kuten allergiat, jotka voivat vaikuttaa tehtäviin palveluihin ja käytettäviin tuotteisiin. Käytämme henkilötietojen käsittelyyn Phorest ajanvaraus- ja kassajärjestelmää.

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä pyytäessä. Tietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti tilitoimistolle ja viranomaisille niin pyydettäessä. Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Rekisteri on tallennettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole siihen pääsyä.

 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Loihtimon henkilöstöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Phorest on EU:n tietosuojasäädöksen (GDPR) mukainen. Järjestelmä on suojattu salasanoin ja PIN-koodein. Myös Phorest järjestelmän tietojenkäsittelijöillä on pääsy ajanvaraus järjestelmäämme. He ovat sitoutuneet salassapitovelvotteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys ja poistamisoikeudet on kaikilla Loihtimossa työskentelevillä.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Evästeistä

Tietoa loihtimo.fi sivuston käyttämistä evästeistä
Eväste (cookies) on käyttäjän selaimelle tallentuva tekstitiedosto.
Sivustolla käytetään evästeitä jotta sivuston käyttäjälle saataisiin paras mahdollinen käyttökokemus.
Sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä joita muun muassa Google Analytics käyttää. Google Analytics kävijäseurannan avulla kerätään tilastotietoja esimerkiksi kävijämäärästä ja suosituimmista sisällöistä.

 

Evästeiden estäminen tai poisto

Evästeet on mahdollista poistaa tai estää asentumasta. Voit tehdä sen selaimesi asetuksista.
Mikäli evästeet kytketään pois käytöstä, tulee huomioida että mahdollisesti jotkin sivuston ominaisuudet eivät tällöin toimi asianmukaisesti.